מאמרים‏ > ‏

המסע להארה

מאת: אלירן דה-מאיו

במשך זמן רב עסקו בכל רחבי העולם בדרך שאמורה להוביל להארה.

במזרח קיימות אפשרויות רבות ומגוונות של דרכים המובילות להארה, או במלים פשוטות יותר, דרכים אשר מובילות להגשמה.

הארה על-פי הגדרתה במלים, היא מצב נפשי שבו האדם מתמזג בתודעתו הראשונית, ומתמזג באחדות ובהרמוניה עם כל החי (והקיים) בסביבתו.

אותו אדם חש אהבה אמיתית לתחושות הגופניות וכל המצבים בחייו, כשהוא מודע לכך שהאחריות לכל אלו- היא שלו בלבד.

 

בתרבותהמערבית- אנו בעיקר נחשפים לדתות השונות שלהם דרכים ייחודיות משלהםל-"מימוש והגשמה". דרכים שמבוססות על עבודת "אלוהים" שהוא נעלה, שופטונפרד מהאדם. סטייה מדרך האלוהים תוביל ל"עונש וייסורים" במקרה הטוב בחייםהללו, ובמקרה הפחות טוב בחיים שמעבר.

 

גםבמזרח וגם במערב, סטייה מהדרך, אמורה לגרום לחוסר איזון בחיים הנוכחיים.ההבדל העיקרי מתבטא בלקיחת האחריות בשני המקרים. על-פי הדתות השונות, עלהאדם לקחת אחריות על חייו-לעבוד את אלוהיו ולקוות שאלוהיו יטיב עמו. על-פידרכים שונות במזרח, על האדם לקחת אחריות על חייו ולתקן את דרכיו- ועל-ידיכך ליצור לעצמו מציאות מבורכת שהיא ביטוי לדרך-חייו.

 

השאיפהוההשתוקקות של בני-האדם משחר ההיסטוריה היא לחיות חיים מלאים באחדות,שלווה, שפע ואהבה. מה מונע מכל אדם לממש זאת באמצעות בחירותיו ותשומת לבובחיים ?

המגבלות והאשליות הרבות שכל אדם סופג בתוכו- הם מהווים מחסום משמעותי לרוב האנשים מלהתחיל בכלל לחשוב על שינוי והגשמה.

 

במישור הפיסיולוגי – המגבלותהן רבות ומגוונות- החל מהרעלים השונים שאנו מחדירים לגופנו – מחסור בתנועה(פעילות גופנית חיונית), מחסור במרכיבים תזונתיים (תזונה).

לאיזוןובריאות הגוף יש חשיבות רבה בהשפעתו הישירה על האיזון הנפשי וההתפתחותהרוחנית. ניתן לחוש זאת במצבים רבים בחיים- כשהגוף נמצא באיזון- אנומסוגלים לבצע פעילות רוחנית עמוקה יותר, ולשמור על איזון נפשי יציב. לעומתגוף שנמצא במצב של חולי- הקושי להגשמת אותן המטרות הוא גדול יותר.

 

בחרתי להביא מספר אזכורים ממקורותינו וחכמינו בנוגע לחשיבות הבריאות הגופנית והשפעתה על רוח-האדם.

 

רבי יעקב בעל הטורים: "מצווה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו, כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה."

רבי מאיר אבן אלדובי – נכד הרא"ש: "ותיקון הגוף הוא קודם בזמן ובטבע לתקון הנפש."

"אחר שהגיע השלמות הראשון [של בריאות תקינה] אזי אפשר לו להגיע אל השלמות האחרון [תיקון הנפש] אשר הוא נכבד ממנו בלא ספק..."

 

"כי הגוף הוא כלי הנפש, ולכן צריך האדם לשום כוונת כל ענייניו לצורך בריאות הגוף ולהנעימו לצורך תועלת הנפש ובריאותה."

"והנהידעת כי בריאות הגוף ושלמותו מן החולאים היא עבודה מעבודת הבורא יתברך, כיבשלום הגוף תתחזק הנפש לעשות מעשיה לקנות המידות הנכבדות, ולא יתכן כל זהכי אם בבריאות הגוף."

הבעש"ט – רבי ישראל בעל שם טוב: "כאשר גופו חולה גם הנשמה נחלשת, ואינו יכול להתפלל כראוי אף על פי שהוא נקי מעבירות, לכך צריך לאדם לשמור בריאות גופו מאוד."

 

הרמב"ם – רבי משה בן מימון:"המנהיג עצמו על פי הרפואה – אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו שלמיםבלבד... אין זו דרך טובה, אלא ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיהנפשו ישרה לדעת את ה`, שאי אפשר שיבין וישתכל בחכמות – והוא רעב וחולה, אואחד מאיבריו כואב..."

 

"הנני חושב את ההשתדלות הטבעיות במה שנוגע לבריאות – למצוה וחובה..."

"ואין ראוי לזלזל בחוקי הטבע..."

 

במישור הנפשי –אנו משתמשים במחסומים רבים גם כן, מחשבות שליליות (השפעה ישירה על בריאותהגוף), שמבוססות על אמונות ואשליות שאין להם קיום אמיתי במציאות מלבדבמחשבותינו. החל מהאמונה באלוהים מעניש על בחירות לא נכונות, ובאמונהבגורל בלתי ניתן לשינוי. אנו בוחרים לבסס את אמונותינו על-פי האמת שלאנשים אחרים, ואנו מתעלמים מכך שזוהי האמת שנכונה להם והיא מבוססת עלחוויתם האישית. לאמת של אחרים יש ערך רב, והיא יכולה לשמש לנו השראהלמציאת האמת הייחודית והנכונה לנו. אנו מאמינים שהדרך לאושר תלויה בהשגתרכוש וחומר רב, כשלמעשה האושר לכשעצמו הוא מצב הכרתי, וממצב זה מאיריםחיים מאושרים יציבים באמת.

 

הגוף הוא כלי- באמצעותו אנו מתנסים וחווים חוויות על-פני האדמה. הוא מאפשר לנפש- ולרוח- להתמזג עם האלוהים (הטבע, אור השמש).

כשהגוף חולה, אנרגיית החיים כולה, הפיסית הנפשית כאחד מופנית להישרדות ולריפוי הגוף.

בחברההמודרנית- רוב גדול של אנשים חי במצב בריאותי ירוד וחסר איזון. למרותההתקדמות וההתפתחות של המדע והרפואה המודרנית, העומס על מערכת הרפואה ובתיהחולים גדל וגדל. אנשים רבים יותר סובלים ממחלות והפרעות בריאות שונותבאופן מתמשך לאורך חייהם.

מגבלהזו אינה מאפשרת לרבים מהאנשים לפקוח עיניים- לעשות שינוי- ולצאת למסערוחני. מסע שאמור להוביל אותם להגשמת הייעוד והחזון הייחודי והאישי שלהםבחייהם.

 

במקריםמסוימים- המחלה והשפעתה על האדם- מובילה דווקא לבחירה אמיצה של שינויוהתחלה של דרך חדשה לגמרי. וכך, לאורך הדרך שבה האדם מתגבר על המחלהוהסיבות שגרמו לה, הוא מפתח מודעות לרוח שבו ומתקדם בדרכו הרוחנית.

אךברוב המקרים, כשהמחלה היא בשלבי התפתחות והבריאות באופן כללי אינה מאוזנת-היא מהווה מגבלה ומחסום משמעותיים להתפתחות האדם במישור הרוחני בפרטובחיים בכלל.

 

המסע של כל אדם הוא ייחודי ואישי לו.אצל אדם אחד, השינוי יתבטא תחילה במודעות עמוקה יותר למצבו הגופני, והואיתחיל לתרגל פעילות גופנית כמו יוגה, ובמקביל ישנה את תזונתו.

במקביל לשינוי במישור הגופני והשיפור במצבו הבריאותי, אנרגיה רבה יותר תתפנה להתפתחות המודעות במישור הרוחני.

אצלאדם אחר- התחלת השינוי תתבטא בכמיהה ורצון עז להשקיע את כל תשומת לבובהתפתחות הרוחנית ובשמירה על האיזון הנפשי שלו. ובמקביל להתפתחותו במישורזה, המודעות לתחושות ולצרכי גופו תגבר- והוא ימצא לנכון לעשות שינוייםרבים גם במישור הפיסי.

 

אנימברך כל אדם באשר הוא, בבחירתו לצאת ולהתחיל במסע המיוחד כל כך והאישישלו. אני בוחר לשתף בדרכים פשוטות ויעילות שעשויות לתמוך בהתפתחות האישיתשל כל אדם, אם בתחילת דרכו ואם כבחירה שעשויה להעצים את המסע אצל אדם שכברנמצא בשיאו.

העבודהבמישור הפיסי היא מאתגרת, איך היא אפשרית אצל כל אדם, בכל זמן במידה כזואו אחרת. ניתן להתחיל בשינויים שהשפעתם חיובית על בריאות הגוף והנפש כאחד.ובהדרגה לבסס את השינויים ולעשותם כדרך חיים.

שינויעיקרי ומשמעותי מאוד- בחומרים שאנו בוחרים להכניס לגופנו. – התזונה עתירתהרעלים וחומרי המזון חסרי החיוניות הנפוצה כיום, גוזלת מהגוף את רובהאנרגיה והחיוניות של האדם.

היא יוצרת מגבלות רבות על-פני השטח, ומחסומים נפשיים רבים במישור שאליו אנו פחות מודעים.

 

הזנתהגוף בפשטות ועל-פי צרכיו תגרום להשתחררות אדירה של אנרגיה עם הזמן-ותאפשר לגוף לרפא עצמו ולחדש את תאיו. השינוי יכול להוביל את האדם להפנותאת שפע האנרגיה שנוספה לו למימוש הפוטנציאל האישי שלו, והגשמת דרכוהרוחנית.

כפישהצגתי באזכורים למעלה, וכפי שהתייחסתי רבות ברוח הדברים- יש חשיבות רבהביותר לבריאות הגוף כחלק בלתי נפרד מההתפתחות הרוחנית של האדם.

 

אמרה פשוטה כביכול יכולה לתאר תפיסה זו: "קודם מערכת העיכול, אחר כך אלוהים"

המודעותוהשמירה על בריאות הגוף, מאפשרת לאדם להגביר את כוחות החיים והחיוניותשבגופו, ולהפנות אנרגיה רבה יותר להתפתחותו הרוחנית (ולעבודת האלוהים, אםיש בכלל הבדל בין הדברים).

 

המטרהוהשאיפה בהתחלה ולאורך המסע הרוחני איננה להגיע להארה ולהגשמה מלאה. אלוקיימים במציאות שאין בה יחסיות ושוני. יש למצוא דרך פשוטה ונכונה לגביעצמנו, בגוף בריא ובנפש מאוזנת, שתשלב בתוכה תרגול ומודעות רוחנית יציבהומתמשכת. צעד אחר צעד בדרכנו הייחודית והנפלאה, אנו מאפשרים לעצמנו לחוותמדי יום ומדי רגע חופש ואחדות.

שמירה על האיזון במישורים השונים ועל תחושת האחדות- הופכת כל רגע בחיים למקודש.

נסיבות החיים מסביבנו משתנות בכל רגע, ואנו בוחרים כיצד להגיב ולפעול בהתאם לאיזון הפנימי שלנו.

 

ברגעשנמצא את הדרך הנכונה לנו לשמירת האיזון לאורך המסע- נגלה שהחיים בכלהנסיבות הקיימות- תמיד מתפתחים ומובילים לכיוונים מאירים-מעירים וחיובייםיותר.